Byggepladshegn omkring Skovrummet på Else Alfelts Vej.
Brug af arealer
byggeplads og renovering

Ørestad Grundejerforeninger driver og værner om bydelens parker, pladser og private fællesveje, hvor foreningerne har ansvaret for at sikre områdernes rekreative værdier.

Vil du bruge områderne til f.eks. byggeplads, facaderenovering, vinduespudsning, udeservering, arrangementer eller tv-optagelser, skal du derfor have grundejerforeningens tilladelse.

 

 

Bygningsvedligehold

Har du som bygningsejer eller entreprenørvirksomhed behov for at benytte arealer uden for din egen matrikel i forbindelse med facaderenovering, vinduespudsning eller andet, kræver det tilladelse fra grundejerforeningen.

I Ørestad indhentes denne tilladelse ofte fra en af grundejerforeningerne eller Vandlauget ved ansøgning til Grundejerforeningssekretariatet Ørestad.

Kravet om indhentning af tilladelse gælder både private fællesveje og grønne områder. På private fællesveje skal der tillige indhentes tilladelse fra vejmyndigheden.

Tilladelserne skal indhentes forud for arbejdet.

Herunder kan du læse mere om, hvordan du søger og indhenter tilladelse til dit arbejde.

 

Hvis du skal bruge arealet i mindre end en uge

Ansøgning om tilladelse skal indsendes senest en uge inden arbejdets igangsættelse på fællesarealerne. Det anbefales, at ansøgning indsendes tidligst muligt. I ferieperioder må der forventes længere behandlingstid.

Ansøgningen skal indeholde oplysning om:

 • Hvor arbejdet skal udføres ved indtegning på kort
 • Hvornår arbejdet skal udføres: start- og slutdato samt tidspunkt
 • Hvad arbejdet indebærer, og hvordan det udføres
 • Kontaktoplysninger på ansvarlig for ansøgning og udførelse

Hvis arealet er udlagt som vej, skal tilladelse indhentes fra vejmyndigheden – læs mere om ansøgningsprocessen på Københavns Kommunes hjemmeside.

Betingelser for tilladelse:

 • Der udlægges køreplader til sikring mod beskadigelse af underlaget ved tunge køretøjer. Kørepladerne udlægges så de dækker tilstrækkeligt, og der tages højde for støtteben mv.
 • Beskadigelse af arealet udbedres for ansøgerens regning og risiko. Tilladelsen kan betinges af andre forhold alt efter arbejdets karakter. Betingelserne vil fremgå af tilladelsen.

 

Hvis du skal bruge arealet i over en uge

Ansøgning om tilladelse til brug af fællesarealer i perioder udover en uge skal indsendes tidligst muligt. Dette skyldes, at areallejen kræver udarbejdelse, indgåelse og underskrift af areallejekontrakt, som forlænger sagsbehandlingstiden. Uden for ferieperioder kan forventes ansøgninger behandlet inden for 2-3 uger, hvorefter der skal tillægges tid til kontraktindgåelse.

Ved leje af vandarealer er sagsbehandlingstiden længere grundet de særlige forhold herom.

 

Sådan søger du tilladelse til at bruge grundejerforeningens arealer

Her kan du se, hvilke trin du skal igennem, inden du kan benytte grundejerforeningernes eller Vandlaugets areal til dit projekt.

Trin 1: Før du søger

For at finde ud af, hvem der ejer arealet, og om arealet er vejudlæg, kan du tjekke Koordineringskortet (PRO).

 

Trin 2: Send ansøgning

Send din ansøgning samt kortbilag og beskrivelse af formålet med byggeriet til kontakt@orestad.net.

Du skal i din ansøgning oplyse:

 • Hvor arbejdet skal udføres indtegnet på et kort
 • Hvornår arbejdet forventes udført: start- og slutdato
 • Hvordan arbejdet skal udføres og hvordan byggepladsen indrettes
 • Kontaktperson på bygherre og entreprenør

Hvis arealet er udlagt som vej, skal du også ansøge vejmyndigheden om tilladelse – læs mere på Københavns Kommunes hjemmeside.

 

Trin 3: Aftale

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi behandle den og eventuelt vende tilbage med supplerende spørgsmål inden for 2-3 uger. Herefter udarbejder vi en lejeaftale, som bygherre samt grundejerforeningens bestyrelse skal godkende og underskrive. Når lejeaftalen er underskrevet af alle parter, og depositum er indbetalt, kan byggepladsen etableres.

 

Priser

Vi anser al brug af arealer med formål at renovere, vedligeholde, bygge og lignende som byggeplads, og grønne områder er områder med for eksempel græs, beplantning og lignende.

I tilfælde af at der skal etableres en midlertidig byggeplads i et grønt område, opkræves der leje for brug af arealet.

Der opkræves leje i hele perioden for byggepladsens etablering, da et offentligt friareal fragår beboerne i byggeperioden. Grundejerforeningerne har bestemt, at lejen er fastsat væsentligt under niveauet for markedsleje i Københavns Kommune for at tilgodese de enkelte medlemmer, der måtte have behov for at benytte foreningernes arealer.

Det er altid lejers ansvar at retablere arealet og aflevere det tilbage i samme stand, som det blev overdraget i. Til at dække eventuelle retableringsomkostninger opkræves depositum, som tilbagebetales, når lejer har opfyldt sine forpligtelser efter endt leje. Derudover kan der i visse tilfælde indskrives beløb for erstatning af for eksempel særligt bevaringsværdige træer eller lignende.

Derudover opkræves et gebyr til dækning af omkostningerne forbundet med behandling af din ansøgning samt udarbejdelse af aftale.

 

Gebyr inkluderer: Behandling af ansøgning, evt. indhentelse af supplerende oplysninger, udarbejdelse af lejeaftale og opkrævning af leje. Såfremt sagen kræver yderligere sagsbehandling, afregnes i medgået tid med kr. 650,- pr. time, som betales af ansøger.

Gebyr inkluderer: Behandling af ansøgning, eventuelt indhentelse af supplerende oplysninger, udarbejdelse af lejeaftale og opkrævning af leje. Såfremt sagen kræver yderligere sagsbehandling, afregnes i medgået tid med kr. 650,- pr. time, som betales af ansøger.

 

Betingelser for tilladelse

Der kan forekomme variationer alt efter areal, og alle betingelser vil være indskrevet i lejekontrakten. Se et eksempel på lejekontrakt her.

De generelle betingelser er:

 • Der skal udlægges køreplader til sikring mod beskadigelse af underlaget, såfremt der skal anvendes tunge køretøjer. Kørepladerne skal være udlagt, så arealet dækkes tilstrækkeligt og der tages højde for støtteben mv.
 • Cykelstier, fortov og anden følsom belægning skal beskyttes mod slid ved udlægning af sand og køreplader
 • Eventuelle skader på arealet skal udbedres. Hvis skader ikke udbedres inden aflevering, sker dette for ansøgerens regning og risiko mod fradrag i depositum.
 • Byggepladsarealer skal være indhegnet
 • Arealet må ikke bruges til parkering
 • Københavns Kommunes retningslinjer om overkørsler skal overholdes
 • Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune skal overholdes
 • Træer skal beskyttes inden for kronen.