Grøn
Omstilling

Bæredygtighed har været indbygget i Ørestads konstruktion fra start. Rent tagvand ledes direkte ned i bykanalerne, og den offentlige transport har en central rolle i hele bydelen.

I Ørestad ejer og driver grundejerforeningerne alle parker, pladser, kanaler og private fællesveje. Kombinationen af et samlet areal på 3,1 km2, som ejes og bestemmes over at brugerne selv, og et målrettet sekretariat tilbyder et unikt udgangspunkt for at vedligeholde og udvikle Ørestad bæredygtigt, så områdernes værdier sikres.

Den opgave løfter foreningerne via en fokuseret og gradvis omstilling af bydelsdriften og udviklingen mellem bygningerne. Målet og ambitionen er et endnu mere bæredygtigt Ørestad, som både kan mærkes på miljøet og livskvaliteten.

Fra verdensmål til praksis

Ørestads grønne omstilling tager udgangspunkt i fem af FN’s verdensmål, som indarbejdes direkte i driften og udviklingen af byrum og infrastruktur. På den måde afprøver grundejerforeningerne helt nye løsninger på eksisterende opgaver.

 

En sulten jordhumle er på rov i en krokus.

Fem verdensmål

i fokus

Mål 6: Rent vand og sanitet

Delmål 6.3: Forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Andelen af ubehandlet spildevand skal halveres, og vi skal genbruge og genanvende betydeligt mere på globalt plan.

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Delmål 11.7: Give alle mennesker adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige steder og grønne områder.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.5: Affaldsmængden skal væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Mål 15: Livet på land

Delmål 15.1: Sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer.

Delmål 15.2: Fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove samt øge skovrejsning og skovplantning.

Delmål 15.5: Begrænse forringelsen af naturlige levesteder, samt stoppe tab af biodiversitet og beskytte og forhindre udryddelsen af truede arter.

Delmål 15.8: Forhindre indførelsen og begrænse indvirkningen af naturfremmede arter i økosystemer.

Delmål 15.9: Integrere økosystem- og biodiversitetsværdier i national og lokal planlægning og i udviklingsprocesser.

Mål 17: Partnerskaber for handling

Delmål 17.17: Drift og udvikling skal tilskynde og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.

Bynatur og biodiversitet

I Ørestad står bynaturen helt centralt.

Bynatur handler om at værdsætte de naturkvaliteter, som byen råder over, og indrette byrum, som fremmer disse kvaliteter. Byområder, hvor mennesker, planter og dyr trives.

Derfor iværksætter grundejerforeningerne målrettet projekter og tiltag for naturens skyld, herunder:

  • Insektvenlig beplantning og “tankstationer” for insekter tænkes ind i eksisterende projekter
  • Grønt affald fra grundejerforeningernes arealer får nyt liv som kvashegn og grenbunker i parkerne
  • Udvalgte græsarealer får lov at stå, hvilket giver naturen mulighed for selv at mangfoldiggøre sig.

Læs mere om, hvordan grundejerforeningerne indretter de grønne byrum her.

 

Skovparken i den sydlige ende af Else Alfelts Vej er et godt eksempel på, kan bynatur er og kan.

Skovparken i den sydlige ende af Else Alfelts Vej er et godt eksempel på, kan bynatur er og kan. Området er en lille blomsteroase, som har til formål at tiltrække og brødføde insekter. Samtidig er det et dejligt sted at gå tur med sin hund og slå tæppet ud til en picnic. God bynatur fremmer biodiversiteten og livskvaliteten.