Ørestads bæredygtige drift og udvikling

Bæredygtighed i Ørestad har været indbygget i bydelens konstruktion fra start. Kanalerne indeholder regnvand fra husenes tage, og den offentlige transport står helt centralt i bydelen. Men nu er Ørestads store grundejerforeninger gået sammen om en samlet strategi for grøn omstilling af Ørestads drift og udvikling. I et unikt samarbejde vil beboere, virksomhedsejere, offentlige institutioner og udviklingsselskabet By & Havn, sammen skabe et endnu mere bæredygtigt Ørestad, som kan mærkes både på miljøet og livskvaliteten.

Al drift og udvikling skal fremme livskvaliteten hos beboerne og besøgende. Derfor afprøver grundejerforeningerne helt nye løsninger på eksisterende opgaver. Nye driftstiltag bliver prøvet af allerede i år.

Den bæredygtige omstilling skal især ske ved at indarbejde en række af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling direkte i driften og udviklingen i Ørestad. Men hvad? Hvorfor? Hvordan? Den fortælling kan du først og fremmest følge i vores nyhedsbrev - ét verdensmål af gangen. Og historierne, dem lægger vi løbende her.


Mål 6: Rent vand og sanitet

Delmål 6.3: Forbedre vandkvaliteten ved at reducere forurening, stoppe dumping og minimere udslippet af farlige kemikalier og materialer. Andelen af ubehandlet spildevand skal halveres, og vi skal genbruge og genanvende betydeligt mere på globalt plan.


Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Delmål 12.5: Affaldsmængden skal væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.


Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Delmål 11.7: Give alle mennesker adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige steder og grønne områder.


Mål 15: Livet på land

Delmål 15.1: Sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer.
Delmål 15.2: Fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove samt øge skovrejsning og skovplantning.
Delmål 15.5: Begrænse forringelsen af naturlige levesteder, samt stoppe tab af biodiversitet og beskytte og forhindre udryddelsen af truede arter.
Delmål 15.8: Forhindre indførelsen og begrænse indvirkningen af naturfremmede arter i økosystemer.
Delmål 15.9: Integrere økosystem- og biodiversitetsværdier i national og lokal planlægning og i udviklingsprocesser.


Mål 17: Partnerskaber for handling

Delmål 17.17: Drift og udvikling skal tilskynde og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartnerskaber, som bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaber.