Trampestien mellem Kanonvej og Arenakvarteret bliver ikke genoprettet foreløbig. Områdets sø og vandløb skal nemlig fjernes, og den oprindelige natur skal reetableres.


Trampestien mellem Kanonvej og Arenakvarteret bliver ikke genoprettet foreløbig. Naturstyrelsen, der ansøgte på vegne af Grundejerforeningen Ørestad City Syd, har nemlig trukket sin ansøgning om at forbedre stien. Det skyldes, at der er kommet afgørelse i en årelang sag om den kunstige sø, By & Havn skabte i 2016. Ifølge afgørelsen skal både sø og vandløb fjernes - og den oprindelige natur reetableres. Det betyder, at den sideløbende trampesti sandsynligvis ryger med i svinget, hvorfor det ikke for nuværende giver mening at forbedre den.

Grundejerforeningen og GFS Ørestad er enormt kede af, at sagens udfald påvirker fornyelsen af stien, da denne har skabt en direkte forbindelse ud til Fælledens natur og dermed været til stor glæde for beboere og besøgende. “Det bliver derfor ikke i år, at stien bliver forbedret. Vi må genansøge, så snart genopretningen har fundet sted”, fortæller Projektleder i GFS Ørestad Arendse Bardram Noes. Lågen, som grundejerforeningen etablerede med tilladelse fra Naturstyrelsen, er ikke omfattet af sagen.

Sagen – kort fortalt
Historien har sin begyndelse i 2015, hvor Københavns Kommune vurderer, at området ikke er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Der gives derfor dispensation til etablering af søen. I foråret 2016 etablerer By & Havn søen og vandløbet for at udlede regnvand fra Arenakvarteret. Mod projektets afslutning vurderer kommunen imidlertid, at området alligevel er omfattet af naturbeskyttelsesloven, og at den tidligere vurdering derfor var forkert. Alligevel får By & Havn dispensation af kommunen til at færdiggøre projektet. Så langt, så godt.

Søprojektet møder for alvor modstand, da Danmarks Naturfredningsforening i 2018 klager over dispensationen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og i juli 2020 får de medhold i klagen. Ifølge afgørelsen var anlægsprojektet ulovligt, da det beror på en fejlvurdering af områdets naturværdier.

Du kan læse meget mere om sagen, dens udvikling og dens afgørelse her.