Ørestad City

...er Ørestads midterste bydel, hvor blandt andet Field’s, VM-Bjerget og Byparken ligger. Områdets fællesarealer ejes og drives af grundejerforeningen Ørestad City. Det gælder parker, stiforløb, enkelte vejforløb, træer, bede, boldbaner og byrumsinventaret generelt.

Udover vedligehold og tilsynsførelse har grundejerforeningen ansvar for den fortsatte udvikling af området. For eksempel projekterede vi den nye park mellem Porthuset og Winghouse på Ørestads Boulevard i samarbejde med SLA Landskabsarkitekter. Parken anlægges i 2015-2016 og har et særligt fokus på vild natur, læ, ophold og naturlig regnvandsopsamling.

Se grundejerforeningens områder her på kortet. Klik på arealer og knappenåle for se drifts- og ejerskabsforhold for de enkelte områder:


Ørestad City har generelt mange grønne områder, som grundejerforeningen løbende udvikler på baggrund af inputs fra fageksperter og beboer-workshops. I 2014 udarbejdede vi kvarterets strategiplan for de kommende fire år.

Strategiplanen har tre kerneelementer: natur, kunst og urbant miljø. Strategiplanen udstikker de overordnede retningslinjer for arbejdet med disse elementer og samspillet mellem dem. Klik her og flere illustrationer og en projektoversigt i strategiplanen, eller hent den i trykt form på Ørestad Bibliotek.Grundejerforeningen står også bag bylivsaktiviteter i form af indvielser og receptioner, støtte til Ørestad Kulturdage, julehygge i Byparken og holdfordeling på områdets attraktive kunstgræsbane. Derudover administrerer foreningen en aktivitetspulje, som andre aktører kan søge til afholdelse af åbne, bylivsskabende aktiviteter.

Grundejerforeningen serviceres af det fælles sekretariat, GFS Ørestad, som administrerer den daglige drift, projektledelse og kommunikation i Ørestad City. GFS Ørestad repræsenterer Ørestads grundejerforeninger og vandlaug i alle officielle henseener overfor f.eks. myndigheder og samarbejdspartnere.