PROJEKTER 2017

86 Partnerskabstræer på Grønningen


I 2017 fokuserede grundejerforeningen på at tilføre Grønningen dufte og farver for at fremme biodiversiteten i området og glæde områdets brugere.
Derfor ansøgte foreningen Københavns Kommune om 86 Partnerskabstræer og fik dem.
De seneste år har man kunne ansøge Københavns Kommune om at få leveret gratis træer, så længe man selv står for at plante og pleje dem. På den måde indgår man i et partnerskab med kommunen om at gøre København grønnere. Træerne, der blandt andet består af Fuglekirsebær, Skovæble, Kirsebærkornel, Bornholmsk Røn, Hyld og Stilkeg, blev plantet ind i de eksisterende områder på Grønningen, hvor beplantningen er høj. Det gør man af to årsager: Den ene årsag er, at man i forvejen har foretaget jordforbedringer ved de eksisterende bede, og træerne får derfor de bedste vækstbetingelser, ved netop at blive plantet der. Den anden årsag er, at man vil bevare det åbne landskab, så Grønningen fortsat har plads til fysisk aktivitet og leg, og kan bruges til større arrangementer med plads til eksempelvis festtelt.

Tom Kristensens Vej blev trafikdæmpet
På Tom Kristensens Vej, er der blevet etableret fartdæmpende elementer i form af to hævede flader og vejchikaner i forbindelse med, at vejen blev en 30 km/t zone.
Der blev anlagt plantebede med to slyngplantestativer, som hver især har fået en blåregn, der med tiden vil vokse op ad stativerne. Det har forbedret forholdene for cyklister og gående, da det er blevet mere sikkert at færdes på og omkring Tom Kristensens Vej.

Ismageriet kom til bydelen og August Schade Kvarteret blev overdraget
Grundejerforeningen har fået overdraget August Schade Kvarteret fra By & Havn i 2017, inklusiv alt hvad der hører med af driftsmæssige opgaver.
I 2017 åbnede Ismageriet, der trækker mere liv til bydelen. GF Sekretariatet har haft en god dialog med Ismageriet om håndtering af den stigende mængde affald i bydelen. Det har blandt resulteret i, at der er kommet flere og større skraldespande på foreningens arealer og driftsindsatsen er øget. Der har også været fokus på stigende ulovlig parkering omkring butikken. Foreningen vil fortsætte dialogen med Ismageriet.

Hvordan bruger du bydelen?
Grundejerforeningen fik udarbejdet en brugerundersøgelse, som havde til formål at evaluere bydelens sociale og kulturelle aktiviteter samt faciliteter. Brugerundersøgelsen satte fokus på områdets beboere, studerende og ansattes kendskab til, deltagelse i og ønsker til bydelens kulturliv med henblik på få evalueret hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer samt hvad der eventuelt kan gøres anderledes fremadrettet. Resultaterne indgår i bestyrelsens arbejde fremadrettet.

Fokus på traditioner og kulturtilbud
Bestyrelsen har i 2017, i henhold til Strategi- og Handleplanen 2012-2022, arbejdet med følgende primære indsatsområder: ’Traditioner’, ’Revurdering af traditioner og kulturtilbud’ og ’Kunst, lys og udstillinger’.
Grundejerforeningen afholdt traditionen tro Sankt Hans aften. Årets vinterbelysning blev skabt af lyskunstner Jakob Oredsson. Værket på Grønningen, der hed ’Temperature Field’ og blev udviklet i samarbejde med Studio REFLEKTOR indgik som en del af Copenhagen Light Festivals program i februar 2018. Tændingen af vinterbelysningen og det efterfølgende julearrangement blev afholdt i Tietgenkollegiets festsal, hvor der bl.a. var kreativ juleworkshop.

Grundejerforeningen støttede i 2017 op om det nye tiltag Tietgen Festival, en to dags-festival med mad og musik for hele området. Grundejerforeningen bidrog igen i år med finansiering af Campus Cup for studerende på Universitetskanalen arrangeret af ITU samt årets Kulturdag, der blev afholdt i Ørestad Syd med temaet ”Ørestad i bevægelse”.

PROJEKTER 2016

Grønningen har fået klatrevæg, hængekøjer og ny cykelsti

Grundejerforeningen har i 2016 udført en række nye tiltag i bydelens centrale park, Grønningen.
De nye tiltag er blevet realiseret på baggrund af borgernes ønsker og en beboerworkshop.
Workshoppens deltagere ønskede mere beplantning, ændrede stiforløb og mulighed for flere aktiviteter på Grønningen. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der gik videre med de indkomne forslag. Opland landskabsarkitekter konkretiserede forslagene og Optimus Anlæg stod for udførelsen.
Grønningen har nu fået nye planter og et nyt vådområde i parkens midterste del til naturlig regnvandsopsamling. Der er udført stiarbejde og anlagt en ny cykelsti.
Små bakker har ændret parkens udtryk og hængekøjer samt et trædæk, ned til kanalen i den nordlige del af parken, inviterer til mere ophold. Bedet og kanalen over mod DR’s Koncerthus inviterer også til ophold.
Der er opsat en boldvæg og en klatrevæg ved legepladsen, og der er opsat flere lysmaster forskellige steder i parken.

Trafikdæmpning af Tom Kristensens Vej
Grundejerforeningen har arbejdet på at få godkendt et projekt med trafikdæmpning og begrønning af Tom Kristensens Vej på baggrund af beboernes ønske.
I december 2016 godkendte Københavns Kommune projektet, og det fortsætter dermed i 2017.
Der bliver etableret fartdæmpende elementer i forbindelse med, at vejen bliver en 30 km/t zone, og der bliver anlagt plantebede med høj og lav bevoksning.

PROJEKTER 2015

Visuel udsmykning og etablering af byggepladshegn ved Nordea

Der blev i december 2015 etableret et byggepladshegn ud for Nordeas byggeri i August Schade Kvarteret. Formålet var, at skabe en mere dekorativ og attraktiv plads. Hegnet blev etableret i et samarbejde med Danmarks Radio og Amager Vest Lokaludvalg. Kunstneren, Maria Legaard Kjeldsen, stod for den visuelle udsmykning af hegnet.

Nyt gummiunderlag på multibanen, reparation af brønde samt mere grønt på Grønningen
Multibanen fik nyt gummiunderlag, da dette var godt slidt. Der blev opsat nye skraldespande på Grønningen og staudebedet fik endnu flere planter.

Alle brønde på Grønningen fik foretaget et større eftersyn. Eftersynet viste, at et større antal brønde skulle repareres, hvilket blev gjort umiddelbart efterfølgende.

Hekse, kinesiske strubesangere og livligt lysdesign
Grundejerforeningen fortsatte i 2015 traditionen med Sankt Hans-arrangement for bydelens brugere.
Sankt Hans-festen blev indledt med det sædvanlige beboerarrangement med grill og skattejagt for børnene i området.  Til årets Ørestad Kulturdage bidrog Grundejerforeningen med at støtte til total forestillingen ”Looking for courage”, der bl.a. blev afholdt med Grønningen og Tietgenkollegiet som scene.

Kvarterets vinterbelysning, skabt af lyskunstner Mads Vegas, blev gentaget på Emil Holms Kanal og Grønningen. Den årlige Lystændingsfest og julearrangement blev afholdt på Studio Street Grill med juleklip og sang fra Ørestad Kor.

Grundejerforeningen støtter, udover egne arrangementer, op om andre arrangementer i bydelen.
I 2015 støttede Grundejerforeningen opstarten af Campus Cup for studerende på Universitetskanalen arrangeret af ITU. 

PROJEKTER 2014

Formidling af områdets faciliteter
Vi havde dette år særlig fokus på at forbedre kommunikation og formidling af områdets lækre faciliteter. Det gælder især sport- og idrætsanlæg som den populære kunstgræsbane, træningspavillonen på bydelens centrale park, Grønningen, naturlegepladsen og multibanen til hockey og basket. Dertil information om områdets kulturelle institutioner som DR Koncerthuset og Det Humanistiske Fakultetsbibliotek samt årlige traditioner Sankt Hans Aften og Ørestad Kulturdage.

Konstruktion af trædæk i Universitetskanalen
Vinderforslaget fra idékonkurrencen Mind The Gap i 2013 blev videreudviklet til et færdigt projekt. Vi etablerede to trædæk i kanalen, et ved Karen Blixen Parken/ITU og et ved KUA/Fakultetsbiblioteket, samt en trappe ned til pontonen ud for DR Byen. Trædækkene skaber nye rum for oplevelser og ophold tæt på vandet og giver mulighed for endnu mere byliv. Projektet blev gennemført med rådgivning fra Ørestad Vandlaug. Vi indviede de færdige trædæk med musik og taler i foråret 2015 i et samarbejde med IT-Universitetet og ScrollBar.  

Plantning af nye træer i bede langs Emil Holms Kanal
Som følge af sygdom i træerne langs kanalgaden samt medtagede træer efter stormene i efteråret 2013, plantede vi bede med varierede træsorter i forskudte linjer. Det skete i samarbejde med vores rådgivende landskabsarkitekter fra Opland.

PROJEKTER 2013


Idékonkurrence for en bedre kanalgade
I 2013 igangsatte vi idé-konkurrencen Mind The Gap i samarbejde med innovationsplatformen Innosite. Her vandt projektet ”Åkander, Trædesten og en Trappe” med sit forslag om at forlænge bydelens eksisterende pladser ud ned til vandoverfladen med forskellige trædæk. Her skaber bl.a. siddetrapper og åkander en indbydende ramme om ophold og oplevelse. Der er i alt etableret to trædæk i kanalen, et ved Karen Blixen Parken/ITU og et ved KUA samt en trappe ned til plateauet mellem DR Byen og Koncerthuset.

Emmelie de Forest til Sankt Hans Aften
Året efter DR Koncerthuset og grundejerforeningen etablerede samarbejdet om et fælles, årligt Sankt Hans-arrangement, vinder Emmelie de Forest (billedet øverst) det internationale Melodi Gran Prix Eurovision Song Contest. Derfor lavede vi en udvidet Sankt Hans Aften med stor scene, hvor Emmelie de Forest og DR PigeKoret gav koncert på Grønningen, og hvor Rune Klan leverede årets båltale.

PROJEKTER 2012

Sankt Hans for hele Ørestad
Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter og DR Koncerthuset har oprettet et samarbejde med det formål, at skabe et tilbagevendende arrangement på Sankt Hans Aften. Den nye tradition debuterede i 2012 med båltale ved Lotte Heise, underholdning ved DR Big Band, fællessang og båltænding. Festen foregår i forlængelse af Sankt Hans Aften på Grønningen, som Grundejerforeningssekretariatet Ørestad og bydelens beboere grundlagde i 2011. Det er målet, at den nye tradition videreføres de kommende år som en åben midsommerfest for Universitetskvarterets beboere og brugere – og for hele Ørestad.

Belysning af Kunstgræsbanen
Grundejerforeningen arbejder i øjeblikket på at få tilladelsetil at opsætte belysning på kunstgræsbanen, så der kan spilles om aftenen og årets mørke perioder.

Udbygget cykelparkering ved Emil Holms Kanal
Der er etableret nye cykelstativer på Kaj Munks Vej på begge sider af broen. De nye stativerer er et led i grundejerforeningens arbejde med at imødekomme det store behov for cykelparkering mellem DR og ITU, som ofte resulterer i blokering af passager og et kaotisk ’look’.

Udvikling af 10-års strategiplan for området
Bestyrelsen udarbejdede en strategiplan for Ørestad Nord, som fastlægger retningen for de kommende 10 års udvikling af bydelen.  Hvert år har et eller flere særlige fokusområder. Det gælder både de fysiske faciliteter & byrumsinventar og den kommunikative indsats omkring projekter og bylivsskabende arrangementer.

PROJEKTER 2011
 

De gule, flytbare stole
På baggrund af workshops med bydelens brugere blev det besluttet at indkøbe flytbare stole til bydelen i henholdsvis 2007 og 2011. Løse stole giver brugerne en frihed til at placere sig bedst muligt i forhold til sol/skygge, læ, møder og arrangementer. Formålet med at tilbyde denne fleksibilitet i forbindelse med Emil Holms Kanal og få flere til at opholde sig i ”Kanalgaden” og gøre området mere levende. Stolene har været en stor succes og flyttes dagligt rundt omkring – især omkring Tietgenkollegiet og ved vandetlangs kanalerne.

Bålplads på Grønningen
Der er etableret en stor bålplads på Grønningen mellem Den Landskabelige Kanal og Grillzonen. Bålpladsen blev etableret efter successen med Sankt Hans Aften 2011, hvor der viste sig et behov for en permanent bålplads. Bålpladsen må altid frit benyttes til mindre lejrbål. Ved større arrangementer skal man kontakte Grundejerforeningssekretariatet Ørestad og få en tilladelse.

PROJEKTER 2010

Kunstgræsbanen på Grønningen
Kunstgræsbanen anlægges på Grønningen og bliver hurtigt en af bydelens mest attraktive aktivitetsområder. Initiativet var at skabe gode rammer for idræts- og foreningsliv, og banen bliver dagligt brugt af både beboere, studerende og idrætsklubber. Læs mere om muligheden for at få en fast spilletid på banen her.

Butikscontainere
I 2009-2010 blev der indrettet mindre butikker i containere langs byggepladser i bydelen. Herved fungerede containerne som kreativ afskærmning for byggepladserne og midlertidigt butiksstrøg. Ideen til containerne stammer fra beboerworkshops, og projektet er videreudviklet med støtte fra Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning, projekt ”Gang i København”. En arbejdsgruppe, sammensat af brugere af området og bygherren for Mikado House, har været tæt tilknyttet projektet, og grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter har støttet og finansieret projektets gennemførelse. Containerne er i dag solgt videre til et lignende projekt med kunst og musik på Prags Boulevard, som du kan læse om her.

PROJEKTER 2005-2009

Julebelysning og lystændingsfest
Hvert år dekorerer lyskunstneren Mads Vegas bydelen med lysinstallationer i og omkring Universitetskanalen. Lyset tændes med en lystændingsfest, hvor indgangen til juletiden fejres. Festen flytter rundt i bydelen fra år til år. Projektet er blevet til en tradition for bydelens brugere og beboere.

Indvielse og forbedring af Grønningen
Opland Landskabsarkitekter udfærdigede på vegne af grundejerforeningen en helhedsplan til forbedring af Grønningens opholdsmuligheder. Bydelens brugere og borgere bidrog med idéer til nye funktioner og elementer via workshops afholdt af ØNG i efteråret 2006. En arbejdsgruppe for Grønningen har efterfølgende samlet idéerne i et katalog, som du finder på ØNG websted her. På denne baggrund blev der anlagt opholdszoner, petanquebane, træningspavillon, multibane, grillzone, hundegård og yderligere beplantning. Grønningen blev indviet i 2009.

MEGA MOB - et bylivs-eksperimentarium
I 2009 under Ørestad Kulturdage blev MEGA MOB - Danmarks største eksperimentarium for byliv og byrum - indviet. MEGA MOB, der svarer til ca. fire store fodboldbaner, inviterede såvel brugere af Ørestad Universitetskvarter som de omkringliggende kvarterer til at bruge arealet, mens der ventes på, at grundens fremtidige bebyggelse går i gang. Idéen er samtidig at teste muligheder for indretningen af bydelens kommende byrum. Læs mere om projektet her.

BUYDVIKLING i "ØNG" fra 1999 til 2011
I 1999-2011 blev udviklingen af Ørestad Universitetskvarter varetaget af Ørestad Nord Gruppen (ØNG). Organisationen bestod af alle offentlige og private virksomheder i bydelen samt af områdets beboere. Ørestad Nord Gruppen samarbejdede tæt med grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter og repræsenterede grundejerforeningen i sager vedrørende områdets byliv og byudvikling. Samarbejdet mellem kvarterets offentlige institutioner, private bygherrer og beboere blev et forbilledligt eksempel på, hvordan netværksdannelse og byudvikling kan foregå på tværs af faglige og organisatoriske skel.

ØNG blev opløst i 2011 og alle administrative opgaver, drift og vedligehold, kommunikation og fremtidige udviklingsprojekter varetages nu af G/F Ørestad Universitetskvarter og Grundejerforeningssekretariatet Ørestad.