Ledelsesberetningen gennemgår indsatsområder i bestyrelsens arbejde i Ørestad Universitetskvarter. Du kan læse hele beretningen her. 


Hovedaktivitet

Grundejerforeningen er stiftet med henblik på at forestå drift, vedligeholdelse og fornyelse af fællesområder, fælles anlæg og udstyr samt fælles indretning på grundejerforeningens områder. Foreningen har endvidere til formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder at repræsentere medlemmer overfor offentligheden i sager, som angår foreningen, samt at forestå og støtte op om initiativer til fremmelse og udvikling af kvarterets byliv.

Strategiske indsatsområder
Bestyrelsen har i 2016, i henhold til Strategi- og Handleplanen 2012-2022, arbejdet med følgende primære indsatsområder: ’Orientering, Byrum og Kommunikation’, ’Den landskabelige kanal og Grønningen’ og ’Traditioner’. Dette er bl.a. realiseret via to projekter: udviklingen af Grønningen og trafikdæmpning af Tom Kristensens Vej samt gennem tilbagevendende begivenheder som Sankt Hans-fejring, vinterbelysning og julearrangement.

Udvikling af Grønningen

I henhold til strategiplanen, og på baggrund af ønsker fra borgerne i Ørestad Nord, har grundejerforeningen i 2016 udført en række nye tiltag i bydelens centrale park, Grønningen. Forud for udviklingen er beboerne blevet inddraget ved en workshop. De fremmødte ønskede mere beplantning, ændrede stiforløb og mulighed for flere aktiviteter. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der arbejdede videre med de indkomne ønsker. Opland Landskabsarkitekter konkretiserede herefter forslagene og Optimus Anlæg stod for selve udførelsen.

Grønningen har fået nye planter og et nyt vådområde i parkens midterste del til naturlig regnvandsopsamling. Her blev også foretaget stiarbejde og anlæg af en ny cykelsti. Små bakker har ændret parkens udtryk, og hængekøjer samt et trædæk ned til kanalen i den nordlige del af parken skal invitere til mere ophold. Det samme gælder den nye opholdsplads ved bedet og kanalen over mod DR Koncerthuset. Ved legepladsen og boldbanen er der opsat en boldvæg og en klatrevæg, og endeligt er der opsat flere lysmaster forskellige steder i parken.

Trafikdæmpning af Tom Kristensens Vej
På baggrund af ønsker fra områdets beboere har grundejerforeningen arbejdet på at få godkendt et projekt med trafikdæmpning og begrønning af Tom Kristensens Vej. I december 2016 godkendte Københavns Kommune projektet og det fortsætter dermed i 2017. Der bliver etableret fartdæmpende elementer i forbindelse med, at vejen bliver en 30 km/t zone, og der bliver anlagt plantebede med høj og lav bevoksning.

Driftsmæssige forhold

Udover den sædvanlige drift af grundejerforeningens arealer var der i 2016 fortsat fokus på at føre tilsyn med slid og skader på byrumsinventar og fællesarealer. Al grøn pleje og vintertjeneste foregår fortsat under opsyn af GF Sekretariatet.

Derudover blev hundegården nord for kunstgræsbanen udvidet efter en dialog med hundeejerne fra bydelen.

Traditioner, tilbagevendende begivenheder og andre arrangementer
Grundejerforeningen fortsatte i 2016 traditionen med Sankt Hans-arrangement for bydelens beboere og brugere. Arrangementet blev indledt med det tilbagevendende beboerarrangement med skattejagt for de mindste og koncert med Peder & Nanna. Grundejerforeningen gav cava til de fremmødte voksne og desserter til børnene.

Årets Ørestad Kulturdag 2016 havde temaet ”Ørestad I Farver” med ca. 3000 deltagere til 40 arrangementer i og omkring Ørestad City. Grundejerforeningen bidrog med finansiering sammen med Ørestads øvrige grundejerforeninger, By & Havn, Amager Vest Lokaludvalg samt Øens Ejendomsadministration & Advokatfirma.

Som noget nyt er Ørestad Kulturdage lagt sammen til Ørestad Kulturdag, som koncentrerer aktiviteterne på en enkelt festivaldag. Samtidig besluttede styregruppen med opbakning fra alle Ørestads grundejerforeninger og vandlaug at koncentrere aktiviteterne i én bydel ad gangen. I 2016 blev det Ørestad City, i 2017 bliver det Ørestad Syd og i 2018 kommer festlighederne til Ørestad Nord.

Grundejerforeningen gennemførte igen i 2016 jule- og vinterbelysning, konstrueret af lyskunstner Mads Vegas, på Grønningen og på Emil Holms Kanal. I forbindelse med lystændingen inviterede grundejerforeningen til julearrangement i Tietgenkollegiets festsal, hvor der var kreativ juleworkshop, sang med Ørestad Kor og julelækkerier til store og små.

Udover Grundejerforeningens egne arrangementer støttes der op om andre initiativer i bydelen. I 2016 støttede Grundejerforeningen Campus Cup for studerende på Universitetskanalen arrangeret af ITU. 

Kommende indsatsområder
I 2017 vil bestyrelsen, ud over de faste drifts- og administrationsopgaver samt arbejdet med trafikdæmpningen af Tom Kristensens Vej, arbejde videre med de særlige indsatsområder, som er prioriteret i Strategi- og Handleplanen. For 2017 gælder det området ’Revurdering af traditioner og kulturtilbud’ samt ’Kunst, lys og udstillinger’. Grundejerforeningen vil revurdere de eksisterende kulturtilbud med henblik på at gøre dem endnu bedre og fastholde og styrke de allerede gode traditioner. Bestyrelsen indstiller til, at der afsættes midler til at støtte op om kunst- og lysprojekter.

I 2017 sættes flere buske og træer på Grønningen. Der arbejdes fortsat på at skabe nye stisystemer, og parkeringsafgrænsningerne får et kunstnerisk løft ved fx Tom Kristensens Vej og Ørestads Boulevard.

Grundejerforeningen arbejder ligeledes videre med kommunikations- og orienteringsdelen i år, hvorfor der også er fokus på kreativ byrumsskiltning. Grundejerforeningen fastholder også sit fokus på udfordringerne omkring cykelparkering, og der lægges op til at etablere flere parkeringsmuligheder i årets løb.

Der er allerede nu nedsat en arbejdsgruppe for cykelparkering og en arbejdsgruppe for de kreative projekter. Kontakt Arendse Noes Jørgensen på anj@orestad.net, hvis du ønsker at deltage i eller høre mere om en af grupperne.

Yderligere info om Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter kan findes på www.facebook.com/gfsOrestad og www.orestad.net. Grundejerforeningen administreres af det fælles sekretariat, GFS Ørestad.