Byudviklingen af Ørestad City har fokus på natur, kunst og det urbane miljø. Grundejerforeningen prioriterer beplantning og inventar af høj kvalitet, og vi kører år for år projekter, som tilsammen styrker rammerne for det gode liv - både for beboere og erhvervsdrivende.

SUMMEN AF LIV - strategiplan for Ørestad City

I 2014 udviklede grundejerforeningen den strategiplan, som udstikker linjerne for bydelens udvikling de næste fire år. Strategien er forankret i tre kerneelementer: kunst, natur, og urbant miljø. På baggrund af disse er der defineret en række indsatsområder for 2014 til 2018. Det gælder fx asfaltering af stier, tilførelse af lægivende og vild beplantning i Byparken og udarbejdelse af en særskilt strategi for kunst i byrummene.

Lethal og udendørs
træningsfaciliteter
I 2013 blev det vedtaget, at kommunen opfører en uopvarmet lethal i Ørestad City. Den forventes at stå klar i 2016 på parkgrunden ved siden af Bjerget på Ørestads Boulevard. Grundejerforeningen udlåner grunden til kommunen, men står selv for at indrette arealets udendørs faciliteter. Disse udarbejdes i samarbejde med træningsekspert og forventes indviet sammen med hallen. 

Træer adopteres fra Kgs. Nytorv
Da Byparken er forholdsvis ny, er træerne stadig meget unge. Derfor adopterede grundejerforeningen en række træer fra Kgs. Nytorv, som ellers skulle være fældet i forbindelse med renovering af torvet. Træerne står nu i den nordlige del af Byparken, og der er siden kommet endnu flere "gamle" træer til, sådan at den tværgående sti her giver fornemmelsen af en allé.

Jordforbedring i Byparken
Der er store områder i Byparken, hvor græsset ikke har groet så godt, eller hvor jorden har problemer med at lede regnvandet væk. Dette sker typisk som resultat af traktose, altså faststampet jord, efter byggemaskiner og materiel har kørt på jorden, da der blev bygget. Derfor udførte grundejerforeningen i 2012 et omfattende jordforbedrings-projekt, der gjorde jorden mere drænende og sikrede, at vandet nu løber mod drænbrønde i parkens laveste punkter.

Udsmykning af Bella Center-væg
Der blev i kommunens budget for 2012 afsat 500.000 kr. til en udsmykning af hegnet langs Bella Center ud mod Ørestad Boulevard. Grundejerforeningen afholdt sammen med Artrebels en workshop for både beboere og kunstnere, som samlede inputs til projektet. Herefter afholdte Artrebels en konkurrence, hvor vinderen, den spanske street art-kunstner Hyuro, vandt med sit værk "In / Between", som afbilder en hjort i løb henad den 270 meter lange væg.

Pocketpark ved Bjerget (OBS) historik ved lethalsparken
I 2011 blev der arbejdet på at udvikle en park med fokus på idræt og bevægelse til pocketparken ved siden af Bjerget. NORD arkitekter har udviklet et spændende projekt, som holder fast i ideen om at afspejle den omkringliggende arkitektur og bygger på et koncept om at bygge idrætsaktiviteter op om små bjerge. Projektet blev udviklet med input fra bydelens aktører, bl.a. skole og gymnasium. Projektet blev dog udskudt til 2012, da der skal skaffes fondsmidler til projektet, som er dyrt på grund af de mange faste belægninger, som idrætsaktiviteter kræver.

Asfalterede stier i Byparken
I 2011 havde bestyrelsen desuden fokus på at forbedre parkens stier. Den vestligste nord/syd gående sti blev asfalteret, og der blev etableret tre nye grusstier. Der blev desuden etableret et vandstik i byparken.

Kunstgræsbane
Københavns Kommune bevilgede en kunstgræsbane til bydelen. Banen blev anlagt i det nord-østligste hjørne af Byparken og bruges hver eneste dag af områdets institutioner, beboere og Ørestad Idrætsforening.

Pocketparken ved Bella Hus
I 2010 blev pocketparken ved Bella Hus gjort færdig med etablering af udekøkken, en boldbane med net samt et opholdsområde og forskellig beplantning. Omkring felterne er der etableret læskærme, der passer til altanerne på Bella Hus.

Hundegård
I 2010 fik fik bydelen også sin længe ventede hundegård, hvor hunde kan løbe frit. Hundegården er placeret i byparken i enden tættest mod Center Boulevard. Den er indrettet med forskellige redskaber til hundene og lægivende beplantning, og så ligner den et kødben oppe fra.

Nye”gamle” træer
Som et særligt projekt blev det besluttet at købe 100 ”gamle” træer til byparken, som kunne være med til at give mere læ og flere opholdsmuligheder i byparken. Der blev i løbet af 2010 og 2011 plantet 100 ”gamle” træer i parken, som har stået rundt omkring i København og på planteskoler. Træerne er en blanding af lindetræer, egetræer, fuglekirsebær, platantræer, spidsløn m.fl.

Strategiplan for Ørestad City 2009-2013
Grundejerforeningens bestyrelse har i samarbejde med NORD arkitekter fået udarbejdet en strategiplan for udvikling af grundejerforeningens områder. På baggrund af en workshop for alle interesserede, der blev afholdt i maj 2009 år og de efterfølgende diskussioner, er der blevet udviklet en strategiplan, der kommer med anbefalinger til indsatspunkter fra 2009 til 2013. Med i planen er både de mindre lommeparker, indfaldsveje, sivegader og en videreudvikling af Byparkens faciliteter.