Ørestad City Syd

...er en af Ørestads nyeste grundejerforeninger, som er placeret midt mellem Ørestad City og Ørestad Syd. Her ligger bl.a. Hotel Crowne Plaza, Copenhagen Towers, Skovkvarteret, Kubehusene og Royal Arena. Fællesarealer ejes og drives af Grundejerforeningen Ørestad City Syd. Det gælder parker, stiforløb, enkelte vejforløb, træer, bede, boldbaner og byrumsinventaret generelt.

Udover vedligehold og tilsynsførelse har grundejerforeningen ansvar for den fortsatte udvikling af områdets fællesarealer. Det gælder bl.a. sikring af fremtidig grøn beplantning i takt med, at bygninger og infrastruktur bygges færdig, samt sikring af adgangsforhold, belysning og kommunikation og skiltning omkring disse projekter.

By & Havn er ejer af matriklerne og står for salg til developere, som efter overtagelse af deres arealer indtræder i grundejerforeningen. By & Havn står desuden for anlæg af infrastruktur og fællesarealer i henhold til den gældende lokalplan for området. Fællesarealer og enkelte vejanlæg overdrages herefter til grundejerforeningen.

Se grundejerforeningens område her på kortet. Kortet er midlertidigt og opdateres løbende:


Klik på billedet for at hente det i høj opløsning.


Masterplan for hele området
De mange byggerier, som er igang i området, følger en lokalplan inkl. lokalplanstillæg, som er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation. 

Lokalplantillægget for kvarteret tager udgangspunkt i en masterplan udarbejdet af Tegnestuen Vandkunsten. Masterplanen er resultatet af parallelopdraget, som blev gennemført af By & Havn og Realdania i samarbejde med Københavns Kommune fra januar til april 2011.

Planen arbejder med en bebyggelsesstruktur i forskellig skala og dermed med stor variation i bebyggelsen. Der er forskellige bygningshøjder, husdybder og hustyper, ligesom husenes indbyrdes placering varierer inden for de enkelte byggefelter.Det er By & Havn, som står for al grundsalg i området samt etablering af parkarealer, pladser, infrastruktur mv. i området. Efter etableringen overdrages arealer og private fællesveje til grundejerforeningens administration.

Se mere på By & Havns interaktive kort på: http://www.orestad.dk/orestad-grundsalg/orestadsyd/arenakvarteret.aspx